Presidentes de China

Lista de Presidentes de China

Soong Ching ling

Jiang Zemin

Hu Jintao